Koronavirus Informace pro rodiče

Kladno dne 28.4. 2020

Vážení zákonní zástupci,
v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření kladenských mateřských škol od pondělí 25. května 2020, tedy současně s umožněním osobní přítomnosti žáků prvních stupňů základních škol.

Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u škol základních.

  • Účast dětí ve třídách a aktivity budou probíhat v menších skupinách cca10 dětí.
  • V případě nedostatečné kapacity z  důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a děti samoživitelek/ů a zaměstnaných rodičů. Složení třídy bude neměnné a dítě tedy nebude moci přecházet do jiné třídy.
  • Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
  • Pedagogičtí pracovníci školy budou provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce .
  • Nebudou probíhat žádné zájmové aktivity (kroužky).
  • V průběhu dne a aktivit dětí bude doporučeno nošení roušek (zákonní zástupci zajistí dětem 2 roušky na den).
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální  epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností stravování ve třídách či oddělení jednotlivých skupin (v případě nemožnosti splnění předepsaných hygienických standardů bude podávána studená strava).

 

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR. Bylo přislíbeno jejich zveřejnění do 30. 4. 2020.

Za současné situace a veřejně dostupných informací bude pravděpodobně v MŠ Brejličky otevřená jen jedna třída. Všichni rodiče byli se situací seznámeni telefonicky a děti, jejichž rodiče potřebují dítě umístit, nahlásili tuto skutečnost ředitelce školy.

V případě, že se situace změní, budou rodiče ihned informováni.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Pro informaci zasíláme v příloze předběžnou podobu prohlášení. V případě, že MZ a MŠMT zveřejní předepsaný oficiální formulář, zašleme Vám jej v dostatečném předstihu.  Podepsané česné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu do školy.

S pozdravem

Bc. Zdeňka Čambálová
ředitelka školy

Odkazy:

http://www.msmt.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/